โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม
10 หมู่ 5  ตำบลวังโมกข์  อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร 66140
คณะกรรมการนักเรียน
รอบันทึกข้อมูลจากเจ้าหน้าที่