โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม
10 หมู่ 5  ตำบลวังโมกข์  อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร 66140
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายชูชีพ พันธุ์หวยพงศ์
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายอุดม สระทองหย่อม
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายอานันทิราช ลี้สกุล
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นางวิมน มีสายบัว
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นายประวัตร รีกงราด
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นายฉัตรชัย สร้อยมาลี
ตำแหน่ง : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : พระอาจารย์มหาฐาปนพงษ์ โรจนธรรมโม
ตำแหน่ง : ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : พระเฉลียว สุนฺธโร
ตำแหน่ง : ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : นายสราวุฒิ คงมี
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสุภัทร์ จันทวงศ์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายแม้น มีสาธร
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสมชาย สระทองแดง
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายประสิทธิ ต่ายฝอย
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายเอนก เมฆโต
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางนพคุณ ครุฑหลวง
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ