โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม
10 หมู่ 5  ตำบลวังโมกข์  อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร 66140
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวณัฐธิดา คงมี
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

ว่าที่ ร.ต.หญิงสุภารัตน์ นำฟู
ครู คศ.1

นางสาวรัตนา นาต๊ะ
ครู คศ.1

นางสาวพรหทัย ฟักตั้ว
ครูผู้ช่วย

นางสาวศิริพร เพชรวิจิตร
พนักงานราชการ

นางสาวอรพรรณ พิลึก
พนักงานราชการ