โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม
10 หมู่ 5  ตำบลวังโมกข์  อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร 66140
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายอานันทิราช ลี้สกุล
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวสุพรรณิกา สิริพรปรีดา
พนักงานราชการ