โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม
10 หมู่ 5  ตำบลวังโมกข์  อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร 66140
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวศิริพร สกุลไทย
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายพงษ์ระพี พรมอินทร์
ครู คศ.1

นางสาวปาริชาต อัตรังสรรค์
พนักงานราชการ

นายศิรชัช พาศรี
ครูผู้ช่วย