โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม
10 หมู่ 5  ตำบลวังโมกข์  อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร 66140
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวสุดารัตน์ จันทร์ศรี
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาววนาลี รกไพร
ครูชำนาญการ

นางสาวศุภัรัตติยา ขวัญแสน
ครู คศ.1

นางสาวมนัสนันท์ ภู่หนู
ครู คศ.1