โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม
10 หมู่ 5  ตำบลวังโมกข์  อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร 66140
คณะผู้บริหาร

นางนพคุณ ครุฑหลวง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา