โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม
10 หมู่ 5  ตำบลวังโมกข์  อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร 66140
ข่าวประชาสัมพันธ์
25 พฤษภาคม 2566 การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
โพสเมื่อ : 29 พ.ค. 66
25 พฤษภาคม 2565 แข่งขันประกวดบรรยายธรรม ประจำปี 2566
โพสเมื่อ : 29 พ.ค. 66
22 - 24 พฤษภาคม 2566 การฝึกทบทวนผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร
โพสเมื่อ : 29 พ.ค. 66
อบรมโครงการส่งเสริมวินัย ความรับผิดชอบ จิตอาสาและคุณธรรมด้วยกระบวนการลูกเสือ ประจำปี 2566
โพสเมื่อ : 29 พ.ค. 66
12 พฤษภาคม 2566 อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาสมมรรถตามบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน
โพสเมื่อ : 15 พ.ค. 66
9 พฤษภาคม 2566 อบรมภาคปฏิบัติโครงการ 1 โรงเรียน 1 ครูอนามัยสร้างเด็กไทยรอบรู้สุขภาพ
โพสเมื่อ : 15 พ.ค. 66
9 พฤษภาคม 2566 การประชุมอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่องค์กรเชิงคุณภาพและเป็นเลิศ
โพสเมื่อ : 15 พ.ค. 66
10 พฤษภาคม 2566 อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพจิตครูและนักเรียน SCHOOL HEALTH HERO
โพสเมื่อ : 15 พ.ค. 66
5 เมษายน 2566 อบรมเสริมสร้างศักยภาพ และการพัฒนาโรงเรียน อย.น้อย จังหวัดพิจิตร
โพสเมื่อ : 09 เม.ย. 66
การอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านกฏหมายของบุคลากรทางการศึกษา
โพสเมื่อ : 02 เม.ย. 66
รับรางวัลประกวดบรรยายธรรม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒
โพสเมื่อ : 02 เม.ย. 66
ร่วมแข่นขัน Volleyball NU Junior ครั้งที่ ๑ ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โพสเมื่อ : 02 เม.ย. 66
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๘ "นครสวรรค์เกมส์" ระดับประเทศ
โพสเมื่อ : 02 เม.ย. 66
การประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา ๒๕๖๕
โพสเมื่อ : 02 เม.ย. 66
การอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
โพสเมื่อ : 02 เม.ย. 66
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การขยายผลเครือข่ายการนิเทศ" ครูผู้นิเทศ ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ Active Learning แบบ Fundamental AL Trainning
โพสเมื่อ : 02 เม.ย. 66
พิธีมอบใบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ประจำปีการศึกษาที่ 2565
โพสเมื่อ : 02 เม.ย. 66
กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โพสเมื่อ : 02 เม.ย. 66
ประกาศเจตจำนงในการบริหารงาน โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม
โพสเมื่อ : 02 เม.ย. 66
29 ปี วังโมกข์ เปิดโลกวิชาการ
โพสเมื่อ : 02 เม.ย. 66