โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม
10 หมู่ 5  ตำบลวังโมกข์  อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร 66140
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 478.36 KB 2
ยกเลิกแนวปฏิบัติการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.09 MB 1
ขอเชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการบอกโทษเกินร้อย ชิงทุนเกินล้านหัวข้อ โทษของกัญชาและยาเสพติด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 698.5 KB 2
ขอความร่วมมือเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์สร้างภูมิคุ้มกันต้านภัยอาชญากรรมทางเทคโนโลยี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 705.16 KB 1
การออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจติดตามความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.01 MB 1
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดพิจิตร JPEG Image ขนาดไฟล์ 277.47 KB 2
ขอประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมความรู้ประวัติศาสตร์ไทย ๔ ภาค JPEG Image ขนาดไฟล์ 281.26 KB 3
ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต JPEG Image ขนาดไฟล์ 236.57 KB 2
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ครูเข้าร่วมประชุมและเชิญชวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเข้าประกวดกิจกรรมชุมชุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ฯ JPEG Image ขนาดไฟล์ 291.37 KB 1
การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ JPEG Image ขนาดไฟล์ 247.35 KB 1
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสร้างความปลอดภัยส่งเสริมสุขอนามัยในสถานศึกษา JPEG Image ขนาดไฟล์ 304.51 KB 1
การคัดเลือกผู้มีผลงานด้เด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ JPEG Image ขนาดไฟล์ 297.81 KB 1
โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือค JPEG Image ขนาดไฟล์ 264.85 KB 1
ขอใช้ภาพถ่ายของผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร JPEG Image ขนาดไฟล์ 260.7 KB 1
เชิญเสนอชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัล Mohidon Science JPEG Image ขนาดไฟล์ 275.95 KB 1
ประชาสัมพันธ์โครงการอัจริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.56 MB 2
แต่งตั้งที่ปรึกษาคณะผู้ให้การฝึกอบรมบุคลากรทางลูกเสือ ฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.41 MB 2
ประชาสัมพันธ์โครงการทดสอบความรู้เคมีนานาชาติ ชั้นมัธยมศึกษา ปี พ.ศ. 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.16 MB 1
ทุน (FLTA) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ค่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 569.58 KB 2
แจ้งประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาพื้นที่จังหวัดพิจิตร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.2 MB 1
การคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๕ค่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.81 MB 1
ความเห็นชอบของคณะกรรมการกฤษฏีกา (คณะพิเศษ) เรื่องการดำเนินการความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.22 MB 1
การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน JPEG Image ขนาดไฟล์ 289.58 KB 1
มอบเกียรติบัตรการดำเนินการจัดทำงานวิจัยในประเด็นของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 656.66 KB 1
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อสตรีไทยดีเด่นจังหวัดพิจิตร ประจำปี ๒๕๖๕ค่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.76 MB 1
โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางลูกเสือ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.15 MB 1
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดสื่อสร้างสรรค์ของเด็กและเยาวชนในหัวข้อ เยาวชนสร้างสรรค์ สื่อสร้างสรรค์วัฒนธรรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.53 MB 1
ประชาสัมพันธ์งานและเชิญชวนเข้าร่วมงาน การประกวดแข่งขันเทคโนโลยีแจ้งเตือนการหลับใน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.49 MB 1
ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการSEED Digital Alert-SQUIZGame Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.59 MB 1
การดำเนินการความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ JPEG Image ขนาดไฟล์ 269.14 KB 1
การคัดเลือกครอบครัวร่มเย็นและบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัวจังหวัดพิจิตร ประจำปี 2565ค Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.66 MB 1
ประชาสัมพันธ์โครงการจิตสำนึกรักเมืองไทย ปีที่ ๑๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.47 MB 1
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง (L.A.T.C.) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.7 MB 3
ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.64 MB 1
แนวทางการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.23 MB 1
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร JPEG Image ขนาดไฟล์ 223.32 KB 2
สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ ๔-๒๕๖๕ค่ะ JPEG Image ขนาดไฟล์ 232.04 KB 1
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ครั้งที่ ๓-๒๕๖๕ JPEG Image ขนาดไฟล์ 271.04 KB 2
ประชาสัมพันธ์โครงการ Young Digital Leader Camp รุ่นที่ ๑ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.61 MB 1
การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง 1
รายงานสรุปผลการดำเนินการตามโครงการยุทศาสตร์ชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 407.12 KB 1
ขอความร่วมมือกำชับผู้ใต้บังคับบัญชา กรณี การนำรถยนต์ของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 924.23 KB 1
ประชาสัมพันธ์อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย ครั้งที่ ๑๐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.75 MB 1
ส่งผลการเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงและข้อเสนอแนะ เรื่อง พฤติกรรมการล้อมวงรับประทานอาหาร ฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.48 MB 1
การอ้างชื่อข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หลอกลวงทำบุญกับวัด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 782.43 KB 1
โครงการทุนการศึกษา ฯ ASEAN China young Leaders Scholarship Programe2022 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.05 MB 1
การเฝ้าระวังเหตุและสร้างความปลอดภัยในช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์ปี 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 816.49 KB 1
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษออนไลน์ ด้วยโปรแกรม EOL System Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.3 MB 1
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนในสังกัดส่งผลงาน"พาน้องกลับมาเรียน เปลี่ยนชีวิต เด็กพิจิตรสู่โอกาศ" Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 469.9 KB 1
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมโครงการ POSN Science Camp2022 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.22 MB 1
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเข้าเรียนด้วยหลักสูตร SET E-Leanrring ด้านการวางแผน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.55 MB 13
ประชาสัมพันธ์การจัดหน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ให้กับประชาชน ประจำปี 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.93 MB 12
การดำเนินการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.05 MB 14
ผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1005.27 KB 11
ประชาสัมพันธ์การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.08 MB 13
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.9 MB 15