โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม
10 หมู่ 5  ตำบลวังโมกข์  อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร 66140
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ


   1. ครูทาริกา   เมินดี          ตำแหน่ง ครู   วิทยฐานะ  -        << หัวหน้ากลุ่มสาระฯ >>

   2. ครูสุทัศน์   บุญพรม       ตำแหน่ง พนักงานราชการ
  
   3. ครูรสรินทร์    คำสิงห์    ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง