โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม
10 หมู่ 5  ตำบลวังโมกข์  อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร 66140
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ


               1. ครูอานันทิราช    ลี้สกุล           ตำแหน่ง ครู   วิทยฐานะ -             << หัวหน้ากลุ่มสาระฯ >>

               2. ครูสุพรรณิกา   สิริพรปรีดา     ตำแหน่ง พนักงานราชการ