โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม
10 หมู่ 5  ตำบลวังโมกข์  อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร 66140
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

    1. ครูศิริพร    สกุลไทย            ตำแหน่ง ครู    วิทยฐานะ  -
   
    2. ครูพงษ์ระพี    พรมอินทร์     ตำแหน่ง  ครู   วิทยฐานะ  -
  
    3. ครูปาริชาต     อัตรังสรรค์    ตำแหน่ง พนักงานราชการ

    4. ครูศิรชัช   พาศรี                  ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย