โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม
10 หมู่ 5  ตำบลวังโมกข์  อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร 66140
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 1. ครูอารีย์   อภัยภกดิ์                  ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ      << หัวหน้ากลุ่มสาระฯ >>

 2. ครูนริสลา   ทองคำ                   ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

 3. ครูสติ   เพียรทำ                        ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการ           PA 2566

 4. ครูโกสินทร์   ปัณราช                ครู   วิทยฐานะ  -

 5. ครูปวงเทพ  สุขสมบูรณ์วงศ์      ครู  วิทยฐานะ  -

 6. ครูพิจิตรา   หมอกมืด                พนักงานราชการ

 7. ครูวุฒิกร   พันธุ์หวยพงศ์          พนักงานราชการ

 8. ครูนิสากร    ใจเผื่อ                    ครูผู้ช่วย

 9. ครูธานี    คงตาก                       ครูผู้ช่วย