โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม
10 หมู่ 5  ตำบลวังโมกข์  อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร 66140
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม
      โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม เดิม โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ได้มาเปิดโรงเรียนสาขาที่โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง ตำบลวังโมกข์ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ซึ่งเปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 33 คน
      ในปี พ.ศ.2535 โดยโรงเรียน
สามง่ามชนูปถัมภ์ ได้แต่งตั้งนายสมศักดิ์ พันธุ์สด อาจารย์ 2 ระดับ 6 เป็นผู้รับผิดชอบและประสานงานโรงเรียนมัธยมในสาขา และได้ดำเนินการติดต่อประสานงานขอบริจาคที่ดิน จำนวน 2 แปลง จากนายเอี่ยม ซังหยง ในเนื้อที่จำนวน 18 ไร่ และจากนางสี ทองดอนอินทร์ จำนวน 17 ไร่ ที่ดินทั้งหมดตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 5 ตำบลวังโมกข์ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ซึ่งเป็นที่ดินท่อยู่ในเขตนิคมสร้างตนเองบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก สังกัดกรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาดไทยพร้อมกันนี้ได้นำข้อมูลการบริจาคที่ดินเข้าที่ประชุม สภาตำบล เพื่อเสนอข้อมูลการจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสภาตำบลวังโมกข์เสนอต่อสำนักงานสามัญ ศึกษาจังหวัดพิจิตรพิจารณาเพื่อดำเนินการต่อไป
                ในปี พ.ศ. 2536 ได้ก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวในเขตพื้นที่ที่ได้รับบริจาคและใช้ชื่อว่า "โรงเรียนสาขาสามง่ามชนูปถัมภ์"
       ในปี พ.ศ. 2537 ได้รับอนุมัติจัดตั้งโรงเรียนตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ โดยใช้ชื่อว่า "โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม" โดยได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารชุดเบ็ดเสร็จ ก ข ค และอาคารประกอบบ้านพักครู 1 หลัง บ้านพักนักการภารโรง 1 หลัง ห้องน้ำห้องส้วม 1 หลัง จำนวน 6 ที่นั่ง ถังเก็บน้ำ ฝ 33. 1 ชุด กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งนายสมศักดิ์ พันธ์สด อาจารย์ 2 ระดับ 6 โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคมตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2537และในปี พ.ศ.2537 นี้โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม ได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษาให้เข้าโครงการโรงเรียนขยายโอกาศทางการศึกษา ของกรมสามัญศึกษารุ่นที่ 8/2537
        ในปี พ.ศ. 2540 นายสมศักดิ์ พันธ์สด ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ใหญ่ โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม
        ในปี พ.ศ. 2543 นายนิเวศ ทุ้ยแป ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่
        ในปี พ.ศ. 2545 นายสมศักดิ์ พันธ์สด ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการ โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม
        ในปี พ.ศ. 2548 นายสุนทร เข็มทอง ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม
        ในปี พ.ศ. 2551 นายไพฑูรย์ มัญชุวงศ์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม