โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม
10 หมู่ 5  ตำบลวังโมกข์  อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร 66140
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์

 

             ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
                 >> ข้อมูลพื้นฐาน
                           O1 โครงสร้าง         
                           O2 ข้อมูลผู้บริหาร               
                           O3 อำนาจหน้าที่
                           O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน     
                           O5 ข้อมูลการติดต่อ    
                           O6 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
                 >> การประชาสัมพันธ์ 
                           O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
                 >> การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
                           O8 Q&A                  
                           O9 Social Network           
                           O10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

 


             ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2  การบริหารงาน
                  >> การดำเนินงาน
                            O11 แผนดำเนินงานและการใช้ งบประมาณประจำปี
                            O12 รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงานและการใช้ งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
                            O13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
                  >> การปฏิบัติงาน
                            O14 คู่มือหรือมาตรฐาน การปฏิบัติงาน
                  >> การให้บริการ 
                            O15 คู่มือหรือมาตรฐาน การให้บริการ                                 
                            O16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ                                   
                            O17 รายงานผลการสำรวจ ความพึงพอใจการให้บริการ     
                            O18 E-Service


                                  

             ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
                  >> การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
                              O19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ
                              O20 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุ
                              O21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน
                              O22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี                      ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
                  >> การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
                              O23 นโยบายหรือแผนการ บริหารทรัพยากรบุคคล
                              O24 การดำเนินการตาม นโยบายหรือแผนการ บริหารทรัพยากรบุคคล
                              O25 หลักเกณฑ์การบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคล
                              O26 รายงานผลการบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี
              ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
                    >> การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและความประพฤติมิชอบ
                             O27 แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ
                             O28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ
                             O29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ
                    >> การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
                             O30 การเปิดโอกาสให้เกิดการ มีส่วนร่วม
                             
 


              ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
                    >> นโยบาย No Gift Policy
                             O31 ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
                             O32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
                             O33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
                    >> การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
                             O34 การประเมินความเสี่ยงการ ทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี
                             O35 การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ
                  >> แผนป้องกันการทุจริต
                             O36 แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริต
                             O37 รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกัน การทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
                             O38 รายงานผลการดำเนินการ ป้องกันการทุจริตประจำปี

 

             

              ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
                   >> มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
                             O39 ประมวลจริยธรรมสำหรับ เจ้าหน้าที่ของรัฐ
                             O40 การขับเคลื่อนจริยธรรม
                             O41 การประเมินจริยธรรม เจ้าหน้าที่ของรัฐ
                   >> มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
                             O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายใน หน่วยงาน
                             O43 การดำเนินการตาม มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายใน หน่วยงาน