โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม
10 หมู่ 5  ตำบลวังโมกข์  อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร 66140
o6 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 

1. พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ

2. พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ

3. พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

4. พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก