โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม
10 หมู่ 5  ตำบลวังโมกข์  อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร 66140
การประเมินผลการปฏิบัติงาน (PA) ประจำปี 2566

        >> ผู้บริหารสถานศึกษา

        >> กิจกรรมแนะแนว

        >> กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปศึกษา
      
        >> กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย

        >> กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์

        >> กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ

        >> กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ

        >> กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษา พลศึกษา

        >> กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

        >> กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม