โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม
10 หมู่ 5  ตำบลวังโมกข์  อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร 66140
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

        

           1. ครูสติ   เพียรทำ                              วิชา คอมพิวเตอร์
                        เรื่อง เทคโนโลยีการสื่อสารแบบไร้สาย           2. ครูสุดารัตน์     จันทร์ศรี                   วิชา   ภาษาไทย
                        เรื่อง  สารโน้มน้าวใจ


           3. ครูปวงเทพ     สุขสมบูรณ์วงศ์         วิชา เคมี
                         เรื่อง ความเข็มข้นของสารละลาย


           4. ครูนิติกร   อ้นนาค                            วิชา
                         เรื่อง


           5. ครูพิจิตรา   หมอกมืด                        วิชา
                         เรื่อง