โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม
10 หมู่ 5  ตำบลวังโมกข์  อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร 66140
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

        

          1. ครูนริสลา    ทองคำ             วิชา คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย

                       เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีมัลติมีเดีย


          2. ครูณัฐธิดา    คงมี        วิชา ภาษาอังกฤษ
                       เรื่อง Passive voice


          3. ครูเหมือนฝัน    บุรกิจภาชัย         วิชา คณิตศาสตร์
                       เรื่อง ประพจน์และการเชื่อมประพจน์           4. ครูมนัสนันท์    ภู่หนู           วิชา ภาษาไทย 5
                        เรื่อง การเขียนแผนที่ความคิดเพื่อจับใจความสำคัญ            5. ครูพรหทัย     ฟักตั๋ว            วิชา
                        เรื่อง            6. ครูสุทัศน์     บุญพรม          วิชา ศิลปะ
                         เรื่อง หลักการออกแบบ องค์ประกอบศิลป์