โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม
10 หมู่ 5  ตำบลวังโมกข์  อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร 66140
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

        

          1. ครูอารีย์    อภัยภักดิ์                          วิชา
                    เรื่อง

         
          2. ครูพงษ์ระพี      พรมอินทร์                 วิชา
                    เรื่อง

         
           3. ครูทาริกา     เมินดี                             วิชา ดนตรี
                    เรื่อง ทฤษฎีดนตรีสากลเบื้องต้น

         
           4. ครูสุรเชษฐ์    ศรีเมือง                        วิชา
                    เรื่อง

           
           5. ครูสุพรรณิกา      สิริพรปรีดา           วิชา สุขศึกษา
                    เรื่อง การอนามัยแม่และเด็ก

           
           6. ครูอรพรรณ    พิลึก                          วิชา ภาษาอังกฤษ 5
                    เรื่อง การใช้ have , has