โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม
10 หมู่ 5  ตำบลวังโมกข์  อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร 66140
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

        

      1. ครูปัญญา    ปานลักษณ์                วิชา

                เรื่อง

     
      2. ครูศุภรัตติยา     ขวัญแสน             วิชา ภาษาไทย
                เรื่อง การอ่านจับใจความสำคัญ

       
      3. ครูศิริพร    สกุลไทย                     วิชา สังคมศึกษา
                เรื่อง หน้าที่ชาวพุทธเรื่องการปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธที่ดี

       
      4. ครูวุฒิกร    พันธุ์หวยพงศ์             วิชา
                เรื่อง

       
       5. ครูศิริพร    เพชรพิจิตร            วิชา ภาษาอังกฤษ
                เรื่อง ศัพท์ส่วนต่างๆ บนเสื้อผ้า