โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม
10 หมู่ 5  ตำบลวังโมกข์  อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร 66140
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

                       

      1. ครูวนาลี   เอื้องมณี                 วิชา ภาษาไทย   
                เรื่อง สำนวนไทย สุภาษิต และคำพังเพย
                       
     
      2. ครูวราพรรณ   วันทัศน์            วิชา                   
                 เรื่อง

     
      3. ครูรัตนา    นาต๊ะ                      วิชา                   
                 เรื่อง

     
      4. ครูโกสินทร์     ปัณราช             วิชา                     
                 เรื่อง

     
       5. ครูสุภารัตน์    นำฟู                    วิชา                   
                 เรื่อง

     
       6. ครูปาริชาต  อัตรังสรรค์             วิชา สังคมศึกษา
                เรื่อง Economics เรื่องใกล้ตัวที่ควรรู้

     
       7. ครูรสรินทร์    คำสิงห์                วิชา
                 เรื่อง        8. ครูศิรชัช    พาศรี              วิชา ประวัติศาสตร์
                 เรื่อง กำเนิดกรุงสุโขทัย