โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม
10 หมู่ 5  ตำบลวังโมกข์  อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร 66140
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : เบ็ดเสร็จ ก.
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2537
งบประมาณ : 9,834,000.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : เบ็ดเสร็จ ข.
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2537
งบประมาณ : 9,834,000.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : กึ่งถาวร
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2542
งบประมาณ : 1,057,996.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : แบบเบ็ดเสร็จ ค.
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2537
งบประมาณ : งบประมาณต้นสังกัด
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : กึ่งถาวร
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2546
งบประมาณ : 600,000.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารหอประชุม 100/27
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2544
งบประมาณ : 4,230,000.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โรงอาหาร - หอประชุม (กศ.),100/32
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2545
งบประมาณ : 1,945,000.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน/หอประชุม
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2540
งบประมาณ : การบริจาคหรือโรงเรีย
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน/หอประชุม
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2556
งบประมาณ : 250,000.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน/หอประชุม
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2551
งบประมาณ : 280,000.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน/หอประชุม
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2559
งบประมาณ : 200,000.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน/หอประชุม
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2559
งบประมาณ : 200,000.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครู 205/26 (5 ห้องนอน)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2537
งบประมาณ : 432,000.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครู 205/26 (5 ห้องนอน)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2538
งบประมาณ : 432,000.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครู อื่นๆ(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2540
งบประมาณ : การบริจาคหรือโรงเรีย
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักภารโรง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2537
งบประมาณ : 12,000.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2537
งบประมาณ : 180,000.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2538
งบประมาณ : 180,000.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สปช.604/45
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2552
งบประมาณ : 241,000.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สนามบาสเก็ตบอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2537
งบประมาณ : งบประมาณต้นสังกัด
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สนามวอลเลย์บอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2540
งบประมาณ : 40,000.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2540
งบประมาณ : 20,000.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2562
งบประมาณ : 159,100.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ถังเก็บน้ำ (ฝ33)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2538
งบประมาณ : 61,000.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักนักเรียน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2540
งบประมาณ : งบประมาณต้นสังกัด
เพิ่มเติม..